CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ CỬ NHÂN TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2018

Công văn số 2125/BNN-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cử ứng viên tham gia đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018.

Xem thông báo
RIA3

Đối tác