CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ GIỐNG

Quyết định số 3687/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11573:2017 (PDF)

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11573:2017 (DOC)

Phòng Khoa học,HTQT và ĐT

Đối tác