ĐĂNG KÝ THAM LUẬN DIỄN ĐÀN KHCN VỀ NUÔI CÁ TRA VÀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

Triển khai Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu và đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành thủy sản năm 2018, Tổng cục Thủy sản tổ chức 03 diễn đàn KHCN để phổ biến các chính sách mới và tiến bộ kỹ thuật trong nuôi cá tra chất lượng cao; nuôi tôm trên cát ở miền Trung và nuôi tôm sú sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long.
RIA3

Đối tác