ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ; BÌNH XÉT DANH HIỆU THU ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018.

Viện Nghiên cứu NTTS III thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, LĐHĐ và Bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018 theo các căn cứ pháp lý dưới đây:
  1. Luật cán bộ, công chức (file đính kèm);
  2. Luật Viên chức (file đính kèm);
  3. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (File đính kèm);
  4. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (file đính kèm);
  5. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (file đính kèm)
  6. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (file đính kèm)
  7. Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (file đính kèm);
  8. Công văn số 9643/BNN-TCCB ngày 17/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức lãnh đạo năm 2017 (file đính kèm)
RIA3

Đối tác