Đào tạo thạc sĩ tại Thái Lan năm 2018

Công văn số 1532/BNN-TCCB ngày 23/02/2018 của Bộ NN và PTNT về việc cử ứng viên tham gia đào tạo thạc sĩ tại Thái Lan năm 2018.

Xem toàn văn công văn.
RIA3

Đối tác