GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHUẨN QUỐC GIA

Góp ý dự thảo Quy chuẩn quốc gia "Thức ăn tươi, sống dùng trong nuôi trồng thủy sản- Yêu cầu đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm".

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đăng Bản dự thảo và Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu cho Dự thảo QCVN "Thức ăn tươi, sống dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm". 

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy Sản III - Số 2 Đặng Tất, P.Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa hoặc qua địa chỉ email nmhuong77@gmail.com  trước ngày 23/9/2018. 

Rất mong nhận được góp ý của quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./

1. Công văn xin ý kiến 
2. Phụ lục lấy ý kiến
3. Dự thảo QCVN
4. Thuyết minh dự thảo QCVN
Phòng Khoa học, HTQT và ĐT

Đối tác