HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TT

Họ và tên

Chức danh, học hàm, học vị

Chức danh trong HĐ

1

Trương Hà Phương

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Phó Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Phó Chủ tịch
3

 Phùng Bảy

Nghiên cứu viên, Thạc sĩ Khoa học thủy sản

Thành viên

4

Thái Ngọc Chiến

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ Sinh học

Thành viên
5

Võ Thế Dũng

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ Sinh học

Thành viên
6 Mai Duy Minh

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên
7 Võ Văn Nha

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ Nông nghiệp

Thành viên
8 Phan Đinh Phúc

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên

9 Nguyễn Thị Thanh Thùy

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ Nông nghiệp

Thành viên

10

Đào Văn Trí

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ Nông nghiệp

Thành viên

Phùng Bảy

Phùng Bảy

Võ Thế Dũng

Võ Văn Nha

Võ Văn Nha

RIA3

Đối tác