HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TT

Họ và tên

Chức danh, học hàm, học vị

Chức danh trong HĐ

1

Trương Hà Phương

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên - Thư ký

4

Võ Văn Nha

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên

5

Nguyễn Viết Thùy

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên

6

Mai Duy Minh

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên

7

Phùng Bảy

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên

8

Nguyễn Văn Hùng

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên

9

Nguyễn Đình Quang Duy

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên

RIA3

Đối tác

 
>