HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần thơ đăng cai tổ chức "Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 9 và Ngày hội việc làm" với chủ đề "Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh hướng tới phát triển hiện đại và bền vững ngành thủy sản" vào ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2018.


Thông tin chi tiết HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN Và NGÀY HỘI VIỆC LÀM:

- THƯ MỜI
- CHƯƠNG TRÌNH 
RIA3

Đối tác