NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy
Học vị: Tiến sỹ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Trưởng phòng
Di động: 0975 894 976
Email: ngthuy@ria3.vn
          

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Võ Đức Duy 
Học vị: Thạc sỹ 
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học - Biểu hiện gene và Vaccine
Email: voducduy@ria3.vn
Điện thoại: 0935 909336


NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Phan Thường Tý
Học vị: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Email: thuongty@ria3.vn
Điện thoại: 0905 204388/0974 566679

 NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Nghiên cứu viên
 
RIA3

Đối tác