NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy
Học vị: Tiến sỹ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách
Di động: 0975 894 976
Email: ngthuy@ria3.vn
          

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Hứa Ngọc Phúc 
Học vị: Tiến sỹ 
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Vi sinh học phân tử; Di truyền phân tử tiến hóa
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Email: hnphuc@ria3.vn
Điện thoại: +84 58 3835149/+84 908 69 48 96

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Võ Đức Duy 
Học vị: Thạc sỹ 
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học - Biểu hiện gene và Vaccine
Email: voducduy@ria3.vn
Điện thoại: 0935 909336


NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Phan Thường Tý
Học vị: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Email: thuongty@ria3.vn
Điện thoại: 0905 204388/0974 566679

RIA3

Đối tác