Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính

Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Trưởng phòng: CN. Phạm Bé
Điện thoại: 0258 3837043
Fax: 0258 3837043
Email: p.khtc@ria3.vn

Nhiệm vụ
 • Phụ trách chung về công tác kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản và công tác kế toán của Viện;
 • Tổng hợp kế hoạch hoạt động kế hoạch tài chính chung của Viện;
 • Quản lý, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động SXKD và các hoạt động khác liên quan đến công tác kế hoạch - tài chính của Viện;
 • Theo dõi và quản lý, giám sát các khoản thu, chi của Viện;
 • Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao.
Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Họ tên: Nguyễn Xuân Thú
Học vị: Cử nhân Kinh tế
Vị trí công tác: Kế toán viên
Di động: 0912.244.478
Email: nguyenxuanthu@ria3.vn

Nhiệm vụ
 • Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, kế toán xây dựng cơ bản, kế toán thanh toán các chương trình mục tiêu, một phần các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Theo dõi, quản lý tài sản của Viện;
 • Theo dõi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Viện, tư vấn công tác đấu thầu cho các chủ nhiệm đề tài dự án;
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
Học vị: Cử nhân Kinh tế
Vị trí công tác: Kế toán viên
Di động: 0988.088.233
Email:quynhnhung@ria3.vn


Nhiệm vụ
 • Thực hiện công tác kế toán và kiểm soát nguồn chi thường xuyên của Viện;
 • Phụ giúp chị Diễm về công tác kế toán kho bạc, ngân hàng khi chị Diễm đi vắng;
 • Theo dõi, kiểm tra, thanh toán một số đề tài dự án và công tác BHXH - BHYT...
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Họ tên:  Lương Thị Phương Diễm

Học vị: Cử nhân Kinh tế
Vị trí công tác: Kế toán viên
Di động:0937.793.822
Email: phuongdiem@ria3.vn

Nhiệm vụ
 • Kế toán kho bạc, ngân hàng và một phần theo dõi kiểm tra, thanh toán kinh phí các đề tài, dự án;
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Họ tên: Hà Thị Dương Liễu

Học vị: Cử nhân Kinh tế
Vị trí công tác: Thủ quỹ
Di động: 0984.798.900
Email: duonglieu@ria3.vn

Nhiệm vụ
 • Thủ quỹ, văn thư, thường trực Email của phòng;
 • Cộng tác với các thành viên của phòng thực hiện lập bảng thanh toán tiền lương, tiền công, báo cáo thuế; 
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính 
Họ tên: Trần Thị Hoài Phương
Học vị: Cử nhân kinh tế,
Chuyên nghành: Kế toán
Vị trí công tác: Thủ quỹ
Email: hoaiphuong@ria3.vn
 
RIA3

Đối tác