NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Phùng Bảy
Học vị: Thạc Sỹ Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Trưởng Phòng
ĐT: 0946960448; 058 6530 349
Email: phungbay@ria3.vn


NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Minh Châu
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác : Phó Trưởng phòng
Di động: 0905819067
Email: nguyenminhchau@ria3.vn
 

Họ và tên: Trần Trung Thành
Học vị: Thạc Sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
ĐT: 097 329 1057
Email: truongquocthai@ria3.vn
  Họ và tên: Kiều Tiến Yên
  Học vị: Trung cấp Nuôi trồng thủy sản
  Vị trí công tác: Kỹ thuật viên
  ĐT: 091 951 4104   Họ và tên: Nguyễn Diễu
   Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   ĐT: 091 343 3168
   Email: nguyendieuria3@gmail.com

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
   Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   ĐT: 0905011462
   Email: nguyenthihuong@ria3.vn

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Đinh Tấn Thiện
   Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
   ĐT: 0905437278.     
   Email: thienria3@yahoo.com; tanthien@ria3.vn

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Nguyễn Văn Giang
   Học vị: Thạc sỹ  Nông nghiệp
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
   ĐT: 097 508 8367     
   Email: giangria3@gmail.com

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Hoàng Thị Châu Long
   Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
   ĐT: 091 400 8048     
   Email: chaulongria3@gmail.com

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Võ Thị Dung
   Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
    ĐT: 0903565787
   Email: vothidung@ria3.vn

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Phan Thị Thương Huyền
   Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   ĐT: 0917406217
   Email: thuonghuyen@ria3.vn

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Trần Thị Hiền
   Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   ĐT: 0989008488
   Email: tranhien45ts@gmail.com

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Trần Thanh Hương
   Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   ĐT: 098 549 5787
   Email: thanhhuongntu@gmail.com


   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Lê Thị Nhàn
   Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   Di động: 0984.152.839
   Email: lethinhan@ria3.vn

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Nguyễn Văn Cảnh
   Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
   Di động: 091 5839256
   Email:nguyenvancanhria3@gmail.com

    

   Họ và tên: Phạm Viết Nam
   Học vị: Cử nhân Bệnh học thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   Di động: 091 669 4018
   Email: namria3@gmail.com

    
    
   Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
   Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
   Di động: 090 507 2158
   Email: nammyaqua@gmail.com

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Dương Văn Sang
   Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
   Di động: 01656028868
   Email: dvsang87ria@gmail.com

    
   NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
   Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
   Học vị: Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản
   Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
   Di động: 01656028868
   Email: nguyenvanthang2008@ymail.com

    
      
   RIA3

   Đối tác