Nhân sự phòng tổ chức, hành chính

Họ tên: Võ Thị Ngọc Hiền
Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Tiếng anh
Vị trí công tác: Văn thư
Email:


Họ tên: Lê Thị Thu Hương
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác:
Email:


Họ tên: Nguyễn Hải Âu
Học vị: Kỹ sư
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác:
Email:

 
 Họ tên: Hồ Việt Cần
Học vị:
Chuyên ngành:
Vị trí công tác:
Email:

 
 Họ tên: Lữ Ngọc Thành
Học vị:
Chuyên ngành:
Vị trí công tác:
Email:

 
 Họ tên: Nguyễn Văn Vàng
Học vị:
Chuyên ngành:
Vị trí công tác:
Email:

 
 Họ tên: Nguyễn Văn Yên
Học vị:
Chuyên ngành:
Vị trí công tác:
Email:

 
 Họ tên: Hoàng Anh Tuấn
Học vị:
Chuyên ngành:
Vị trí công tác:
Email:

 
 Họ tên: Huỳnh Thị Kim An
Học vị:
Chuyên ngành:
Vị trí công tác:
Email:

 
RIA3

Đối tác