Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Họ tên: Phan Thị Lệ Anh
Học vị: Ths.Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: leanh@ria3.vn


Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Họ tên: Dương Tuấn Phương
Học vị: Ths.Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: duongphuong@ria3.vn

Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Họ tên: Ngô Xuân Chiến
Học vị: Trung cấp Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Kỹ thuật viên

Email: xuanchien@ria3.vn


Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Họ tên: Bùi Thanh Hằng
Học vị: Ths.Quản trị kinh doanh
Vị trí công tác: Kế toán viên
Email: thanhhang@ria3.vn


RIA3

Đối tác