Phòng Công nghệ chế biến thủy sản

Trưởng phòng: TS. Mai Duy Minh
Điện thoại: (+84.58) 3833710
Email: p.chebien@ria3.vn

1. Chức năng 
Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn và bảo quản thủy sản sau thu hoạch, chế biến thủy sản và công nghệ sản xuất thức ăn thủy sản.

Tên giao dịch tiếng Anh: Division of Fisheries processing technology. Viết tắt là DProTech.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Xây dựng chiến lược, định hướng và kế hoạch khoa học công nghệ về lĩnh vực chế biến thủy sản cho Viện.
b) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến các sản phẩm từ nuôi trồng, khai thác thủy sản và tận dụng các phụ, phế liệu chế biến thành các sản phẩm có giá trị gia tăng.
c) Nghiên cứu cơ bản có định hướng về nhu cầu dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng thủy sản nuôi.
d) Nghiên cứu cơ bản có định hướng trong tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ nguyên liệu thủy sản tạo các chế phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản và ứng dụng trong dược phẩm.
đ) Nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ và dây chuyền công nghệ tiên tiến sản xuất các loại thức ăn nuôi thủy sản.
e) Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về sản phẩm thủy sản trong chế biến và thức ăn thủy sản.
f) Tham gia hợp tác, đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ về bảo quản, chế biến sản phẩm thủy sản và sản xuất thức ăn nuôi thủy sản.
g) Quản lý lao động, cơ sở vật chất của Phòng theo sự phân cấp của Viện.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Bộ môn Công nghệ bảo quản và Chế biến thủy sản;
b) Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản.
RIA3

Đối tác