Thông báo đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 tỉnh Phú Yên

Thông báo số 10/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên về việc Đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết tại đây
RIA3

Đối tác