THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "KH&CN PHẢT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ - TÂY NGUYÊN NĂM 2018"

Bộ Nông nghiệp và PTNT có Công văn số: 1950/BNN-KHCN ngày 08/3/2018 về việc tham gia Chương trình "Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ - Tây Nguyên năm 2018" với các sự kiện sau:
- Triển lãm trưng bày công nghệ, thiết bị, sản phẩm nông nghiệp;
- Hội thảo "Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp;
- Chương trình "Kết nối đầu tư - chuyển giao công nghệ";
- Khuyến nông "Nông nghiệp - làng nghề";
- Trình diễn "Giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm"

Mọi thông tin chi tiết tham khảo Công văn đính kèm: khcnphattriennongthon.pdf
RIA3

Đối tác