Tổng hợp các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học và trong các kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học trong nước (1984 – 2014)

 

Phòng Thông tin và Hợp tác Quốc tế

Tổng hợp các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học và trong các Kỷ yếu Hội thảo/Hội nghị khoa học trong nước (1984 – 2014)

 

Bảng 1. Các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học trong nước: (1984 - 2014)

(theo thứ tự tên tác giả chính và năm xuất bản)

 

STT

Tên bài

Tác giả

Năm XB

Tạp chí

Tuyển tập/kỷ yếu

Bản tin

1

Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá thát lát tại tỉnh Đắk Lắk.

 

Phan Thị Lệ Anh, Hoàng Trọng Tiền, Lê Đức Nhã.

2009

 

Kỷ yếu Các công trình nghiên cứu ứng dụng Khoa học - Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2006-2009,

 

2

Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1780) tại tỉnh Đắk Lắk.

Phan Thị Lệ Anh, Hoàng Trọng Tiền, Lê Đức Nhã.

2009

 

Tạp chí Thông tin KHCN-Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

3

Một số kết quả bước đầu và những bài học kinh nghiệm của mô hình đồng quản lý nghề cá hồ Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Phan Thị Lệ Anh, Phan Đinh Phúc, Dương Tuấn Phương, Lý Ngọc Tuyên, Hoàng Trọng Tiền.

2011

 

Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long 2011, Trang 521-529

 

4

Thử nghiệm sản xuất giống hầu Sydney Saccostrea glomerata (Gould,  1850).

Phùng Bảy

2007

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ V, Nha Trang tháng 9/2007, pp. 357-365.

 

5

Nghiên cứu sản xuất giống và ương nuôi trai ngọc môi vàng Pinctada maxima Jameson, 1901.

Phùng Bảy, Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Hùng, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Uân

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ (2005-2009), Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, NXB Nông Nghiệp trang 306-328.

 

6

Thử nghiệm sản xuất giống hàu  Sydney (Saccostrea glomerata Gould, 1850).

 

Phùng Bảy

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ nhất. 5/2008, nhà xuất bản Nông nghiệp TP.HCM

 

7

Kết quả bước đầu thử nghiệm các phương pháp tạo hàu đơn.

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ VI, Nha Trang 2009

 

8

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của vọp Geloina Coaxans (Gmelin, 1791).

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

9

Một số kết quả thử nghiệm ương cá chẽm (Lates calcarifer, Bloch) bằng môi trường nước xanh.

 

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

10

Nghiên cứu sản xuất giống và ương nuôi trai ngọc môi vàng (Pinctada maxima Jameson, 1901).

 

Phùng Bảy, Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Hùng, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Văn Uân.

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

11

Nuôi hàu tại Việt Nam: lịch sử, hiện trạng và định hướng quản lý trong tương lai

Phùng Bảy

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

12

Ưu thế vượt trội của hàu đơn tam bội Thái Bình Dương Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) nuôi thương phẩm tại đầm Nha Phu – Khánh Hòa

Phùng Bảy,

Đoàn Trần Tấn Đào,

Huỳnh Đức Tâm

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

13

Thực nghiệm sản xuất hàu tam bội bằng phương pháp kích thích hóa chất

Phùng Bảy,

Stan Allen

 

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

14

Hiệu quả sử dụng vitamin C trong ương nuôi cá chẽm

Lương Trọng Bích, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thị Thanh Hoàn

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

15

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá nhồng đuôi vàng (Sphyraena flavicauda Riippell, 1838)

Lương Trọng Bích,

Nguyễn Thị Thu Hiền, Dương Ngọc Nam

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 Đặc điểm đa dạng di truyền quần thể cá song da báo (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802).

 

Lê Quý Bôn,

Nguyễn Văn Hùng

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

17

Kết quả thí nghiệm ương nuôi con giống nhân tạo trai ngọc môi vàng (Pinctada maxima) ở vùng biển Vạn Ninh (Khánh Hòa) và Vũng Rô (Phú Yên).

Nguyễn Chính, Phùng Bảy, Nguyễn Văn Hùng

2001

 

Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ nhất. 3/2001, nhà xuất bản Nông nghiệp TP.HCM.

 

18

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo vẹm vỏ xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758)

Nguyễn Chính

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

19

Những loài động vật thân mềm ( Mollusca) thuộc lớp chân bụng (Gastropoda) và hai vỏ ( Bivalvia) có mặt trên các chợ Nha Trang

Nguyễn Chính

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

20

Thành phần loài động vật thân mềm tại phòng mẫu Trung tâm Nghiên Cứu Thủy sản III

Nguyễn Chính

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

21

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm điệp quạt (Chlamys nobilis Reeve, 1852) hải sâm (Holothurian scabra Jaeger, 1883) và [Actinopygae chnities (Jaeger,1883)]

Nguyễn Chính, NguyễnThị Xuân Thu

 

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

22

Kết qủa bước đầu nghiên cứu nuôi kết hợp ốc hương với vẹm xanh, hải sâm, rong sụn.

 

Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh

2005

Tạp chí Thông tin khoa học & công nghệ (Bộ Thủy sản), trang 12-15.

 

 

23

Thử nghiệm nuôi cá mú với vẹm xanh, rong sụn và bào ngư tại Vũng Me, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa.

Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh

2005

Tạp chí khoa học công nghệ, trang 15-17.

 

 

24

Thử nghiệm nuôi kết hợp tôm hùm, với vẹm xanh, rong sụn và bào ngư vành tai

 

Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh

2006

Tạp chí khoa học công nghệ và kinh tế thủy sản, số 3. trang 15-18

 

 

25

Ứng dụng mô hình sức tải ECOHAM cho môi trường nuôi ốc hương thâm canh ở vịnh Vân Phong, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Thai Ngoc Chien, Rune Rosland,

Knut Barthel,

Bui Hong Long

2006

Tạp chí thủy sản. Số 10. Trang 25-27.

 

 

26

Một số yếu tố môi trường và sự phân bố của thực vật phù du ở vịnh Vân Phong và Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.

 

Thái Ngọc Chiến, Rune Rosland,

Knut Barthel, 

Bùi Hồng Long, 

Nguyễn Tác An

2006

 

Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XV. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Trang 92-104.

 

27

Hiện trạng nghề khai thác hải sản ven bờ Việt Nam.

Thái Ngọc Chiến và

Lý Bảo Thành

2008

 

 

Thông tin khoa học và công nghệ - Kinh tế thuỷ sản.

28

Đề xuất một số giải pháp phát triển nghề khai thác hải sản ven bờ bền vững tỉnh Bến Tre.

 

Thái Ngọc Chiến,

Lý Bảo Thành và

Cao Văn Viết

2009

 

 

Bản tin Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, trang 29-34.

29

Xây dựng quy trình công nghệ nuôi tổng hợp cá mú với bào ngư, rong sụn, vẹm đạt hiệu quả kinh tế cao theo hướng bền vững.

Thái Ngọc Chiến,

Dương Văn Hòa,

Nguyễn Đức Đạm, Nguyễn Văn Hà

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công Thủy sản (2005 – 2009). NXB Nông nghiệp trang 143 – 152.

 

30

Hiện trạng và các giải pháp phát triển bền vững nghề khai thác hải sản ven bờ ở Việt Nam

Thái Ngọc Chiến và

Lý Bảo Thành

2009

 

 

Thông tin khoa học và công nghệ -Kinh tế thủy sản

31

Trạng thái dinh dưỡng của vịnh Vân Phong, Cam Ranh và ảnh hưởng của nó đến biến động Chlorophyla.

Thái Ngọc Chiến, Trương Quý Tùng và Bùi Văn Huy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2004-2009), Viện Nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

32

Kết quả mô hình nuôi kết hợp ốc hương với tu hài, rong biển trong các ao nuôi tôm sú theo hướng bền vững tại huyện Công Cầu, Phú Yên.

Thái Ngọc Chiến,

Trần Văn Hào,

Nguyễn Thái Hải Anh

2010

 

 

Thông tin Khoa học & Công nghệ Phú Yên.

33

Hiệu quả của mô hình nuôi kết hợp ốc hương với tu hài trên biển.

 

Thái Ngọc Chiến và Huỳnh Kim Khánh

2013

Tạp chí KH, Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa, số 5/2013, trang 19-20.

 

 

34

Tình hình khai thác tôm hùm giống ở tỉnh Phú Yên

Thái Ngọc Chiến,

Trần Văn Hào

2013

Tạp chí Nghề cá Sông Cửu Long

 

 

35

Hiện trạng khai thác, nguồn lợi và các giải pháp bảo vệ nguồn lợi vọp Geloina coaxans (Gmelin, 1791)

tại tỉnh Bến Tre

Thái Ngọc Chiến

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

36

Hiệu quả của mô hình nuôi ốc hương (Babylonia areolata) kết hợp với tu hài (Lutraria rhynchaena) theo hướng bền vững tại vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Thái Ngọc Chiến,

Huỳnh Kim Khánh

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

37

Kết quả quan trắc trầm tích vùng nuôi tôm hùm một số địa điểm tại Phú Yên và Khánh Hòa năm 2011 - 2012

Ngọ Viết Dự

 

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

38

Hoạt động khai thác thủy sản bằng kích điện ở lưu vực sông Srêpôk: thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp.

Lê Văn Diệu, 

Phan Đinh Phúc,

Lý Ngọc Tuyên,

Dương Tuấn Phương, Phan Thị Lệ Anh,

Phạm Thanh Nghĩa

2011

 

Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long 2011, trang 406-417

 

 

39

Nuôi thương phẩm ốc hương trong ao đất tại Xuân Tự, Vạn Ninh, Khánh Hòa

 

HoàngVăn Duật, Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

40

Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao.

 

Hoàng Văn Duật và Nguyễn Thị Xuân Thu

2007

 

Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần IV. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, trang 295 – 304.

 

41

Thử nghiệm nuôi ốc hương (Babylonia areolata) trong ao đất tại Đồng Bò Nha Trang

 

Hoàng Văn Duật

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học, hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 6

 

42

Thiết bị đa năng sử dụng trong nuôi trồng và thu hoạch ốc hương, nghêu, sò huyết.

Hoàng Văn Duật, Hoàng Diện

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công Thủy sản (2005 – 2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp trang 171 – 179.

 

43

Thiết bị đa năng sử dụng trong nuôi trồng và thu hoạch thủy sản

Hoàng Văn Duật

2010

 

Kỹ yếu hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 (2008-2009) và 20 năm hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (1989-2009); trang 177-180; Hà Nội

 

44

 Kỹ thuật sản xuất giống cá Chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Dũng, Đào Văn Trí

2006

 

 

45

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun nhiều tơ Perinereis nuntia var brevicirris (Grube, 1857)

Nguyễn Văn Dũng,

Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Kim Quang

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

46

Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng giun nhiều tơ  Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857)

Nguyễn Văn Dũng,

Huỳnh Kim Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Vũ

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

47

Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của giun nhiều tơ nuôi thương phẩm

Nguyễn Văn Dũng,

Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Kim Quang

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

48

Bước đầu so sánh tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ chết tự nhiên của cá mè trắng được đánh dấu và cá mè trắng bình thường

Võ Thế Dũng và John Sollows

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III, trang 391-402.

 

49

Thành  phần ký sinh trùng ở một sô loài cá mú thuộc giống  Epinephelus ở khu vực Khánh Hòa

Võ Thế Dũng, Bristow Glenn Allan, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung và Nguyễn Thị Thanh Thùy

2005

Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển,  phụ trương 4, trang 247-254.

 

 

50

Thành phần và tỷ lệ cảm nhiễm sán đơn chủ trên cá mú nuôi lồng và nuôi ao khu vực tỉnh Khánh Hoà.

Võ Thế Dũng, Glenn Allan Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Xuân Thu, Võ Thị Dung

2007

Tạp chí Thuỷ sản số 6/2007, trang 29-31.

 

 

51

Thành phần và mức độ nhiễm sán lá đơn chủ (Monogenea) ở cá mú giống tự nhiên tỉnh Khánh Hòa.

Võ Thế Dũng, Glenn A. Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung, Trần Thị Lý, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

2007

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 18/2007, trang 45-48.

 

 

52

Một số giáp xác ký sinh ở cá mú giống tự nhiên và cá nuôi ao khu vực tỉnh Khánh Hòa.

Võ Thế Dũng, Glenn A. Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung

2008

 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Quốc gia Biển Đông 2007. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 323-332.

 

53

Kỹ thuật làm tiêu bản đẹp ký sinh trùng Trichodina sp. được thu thập từ thủy sản nước lợ-mặn.

Võ Thế Dũng

2009

 

 

Bản tin Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, số 2/2009, trang 28.

54

Ấu trùng metacercariae của sán lá song chủ ký sinh ở cá mú đen (Epinephelus coioides) và cá mú mè (Epinephelus bleekeri) thu tại Khánh Hòa

Võ Thế Dũng

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2004-2009), Viện Nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp, trang 675-682.

 

55

Ký sinh trùng ở ấu trùng ốc nhảy da vàng (Strombus canarium Linnaeus, 1758).

Võ Thế Dũng, Lê Thị Ngọc Hòa, Võ Thị Dung và Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

2009

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 9/2009, trang 67-71.

 

 

56

Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá mặt quỷ thu được ở khu vực Nam Trung Bộ.

Võ Thế Dũng,

Lê Thị Thu Hương,

Võ Thị Dung

2011

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 18/2011, trang 68-74.

 

 

57

Nghiên cứu một số tác nhân có khả năng gây bệnh xuất huyết lở loét ở cá tầm (Acipenser gueldenstaidtiiA. baeri) nuôi ở Lâm Đồng.

Võ Thế Dũng,

Võ Thị Dung,

Nguyễn Thị Hồng Tuyên, Nguyễn Viết Thùy,

Lê Phước Thuần

2011

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 23/2011, trang 74-79.

 

 

58

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh trên cá tầm (Acipencer baeri) và cá hồi (Oncorhynchus mykiss) trong hệ thống ao nuôi công nghiệp.

Võ Thế Dũng,

Trần Thị Bạch Dương

2011

 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Thuỷ sản toàn Quốc năm 2011, NXB Nông nghiệp, trang 196-200.

 

59

Ký sinh trùng cá mú và cá chẽm ở Việt Nam.

Võ Thế Dũng,

Bristow Glenn Allan, Nguyễn Hữu Dũng,

Võ Thị Dung, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn.

2012

(Sách) NXB Nông nghiệp, 180 trang.

 

 

60

Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801).

Võ Thế Dũng,

Nguyễn Cao Lộc,

Lê Thị Thu Hương,

Võ Thị Dung,

Phạm Quốc Hùng.

2012

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 09/2012, trang 81-85.

 

 

61

Một số ký sinh trùng ký sinh ở ghẹ xanh (Portunus pelagicus Linaeus, 1766) đánh bắt ở biển Khánh Hòa.

Võ Thế Dũng, Glenn Allan Bristow, Phạm Nguyễn Hậu, Nguyễn Thị Hồng Tuyên

2013

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang, số 3-2013, trang 11-15.

 

 

62

Kết quả bước đầu nghiên cứu nuôi thương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus Linaeus, 1767) tại Khánh Hòa.

Võ Thế Dũng,

Nguyễn Văn Cảnh,

Lê Thị Nhàn,

Võ Thị Dung,

Hà Văn Chung,

Nguyễn Phước Bảo Ngọc

2013

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 19/2013, trang 92-96.

 

 

63

Kết quả mô hình nuôi sá sùng thương phẩm tại Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Võ Thế Dũng, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Thị Nhàn, Võ Thị Dung

2013

 

 

Bản tin Khoa học và Cuộc sống, tỉnh Khánh Hòa, số 4/2013, trang 11-12.

64

Nuôi cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng- Thành tựu và triển vọng.

Võ Thế Dũng, Nguyễn Viết Thùy

2013

 

Tuyển tập Hội thảo Quốc tế- Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, 29/3/2013, trang 78-81.

 

65

Ấu trùng cercaria của sán song chủ ký sinh ở một số loài ốc nước ngọt tỉnh Phú Yên

Võ Thế Dũng

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

66

Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus, 1767) trong bể xi măng tại Khánh Hòa

Võ Thế Dũng,

Nguyễn Văn Cảnh,

Lê Thị Nhàn,

Võ Thị Dung

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

67

Nghiên cứu một số ký sinh trùng gây bệnh ở cá hồi vân (Onchorhynchus mykiss) giống tại Lâm Đồng

Võ Thế Dũng,

Võ Thị Dung,

Hòang Ngọc Hồi

2014

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn, đang in

 

 

68

Hoàn thiện công nghệ sản xuất Hải sâm cát (Holothuria scabra).

Nguyễn Đình Quang Duy, Rayner Pitt,

Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

69

Thiết kế cải tiến lồng bẫy khai thác ghẹ ở vùng biển Việt Nam.

Vũ Đình Đáp,

Nguyễn Xuân Trường, Bùi Đức Song

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2004-2009), Viện Nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

70

Khai thác cá ngừ đại dương-triển vọng và thách thức.

Vũ Đình Đáp,

Nguyễn Xuân Trường, Thái Ngọc Chiến

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2004-2009), Viện Nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

71

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi giới tính cá Mú chấm cam (E. coioides).

Phạm Trường Giang

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

72

Một số kết quả nuôi ốc hương thương phẩm.

 

Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị Xuân Thu.

2003

 

Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần hai (3-4/8/2001), NXB Nông Nghiệp Hà Nội,  pp. 172 – 180, 2003.

 

73

Tình hình phát triển nghề nuôi ốc hương (Babylonia areolata Link, 1807) ở các tỉnh miền Trung.

 

Nguyễn Văn Hà

2004

 

Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần ba (11 – 12/9/2003), NXB Nông Nghiệp Hà Nội , pp. 115 – 121, 2004.

 

74

Một số kết quả nuôi thương phẩm ốc hương (Babylonia areolata Link, 1807) trong đăng lồng

Ngyễn Văn Hà

2007

 

Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần IV. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 315 – 327.

 

75

Thành phần loài và phân bố của họ ốc gai (Muricidae) trên rạn san hô ở vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong – Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hà

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc, lần thứ V. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, trang 65 – 82.

 

76

Các lòai trong họ ốc gai (Muricidae) trên rạn san hô ở vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong – Khánh Hòa.

 

Nguyễn Văn Hà.

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm tòan quốc, lần thứ V, NXB Nông Nghiệp Hà Nội, pp. 83 – 116.

 

77

Một số loài trong họ ốc gai là địch hại của san hô sống.

Nguyễn Văn Hà

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005 – 2009). Viện Nghiên cứu NTTS III. NXB Nông nghiệp trang 85 – 91.

 

78

Tình hình phát triển nghề nuôi ốc hương (Babylonia areolata Link 1807) ở Việt Nam

Nguyễn Văn Hà

 

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Một số loài trong họ ốc gai Muricidae (Mollusca) là địch hại của san hô sống ở vùng biển Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hà

 

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

80

Ảnh hưởng của liều lượng hormone trong sinh sản nhân tạo cá thia đồng tiền ba chấm (Dascullus trimaculatus Ruppell, 1829)

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hùng

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

81

Một số đặc điểm hình thái phân loại và đặc điểm di truyền quần thể cá Mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus, Forssakal 1775) tại vùng biển Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn, Võ Đức Duy, Hoàng Thúy Ngọc và Mai Duy Minh

2008

 

 

Thông tin khoa học công nghệ và kinh tế thủy sản số 9/2008, trang 32 – 34.

82

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học lên tỷ lệ sống và sinh trưởng của ấu trùng mú chấm cam (Epinephelus coioides) và cá chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Võ Thị Thu Em và Nguyễn Đức Tình

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

83

Đánh giá khả năng sinh sản của đàn tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thế hệ F1 có nguồn gốc từ Hawaii

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương và Trương Thị Thủy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

84

Đặc điểm đa dạng di truyền quần thể cá song da báo (Plectropomus leopardus, Lacépède 1802.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn

2009

 

 

Thông tin khoa học công nghệ và kinh tế thủy sản số 6/2009.

85

Tình hình bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống các loài thủy sản nước lợ, mặn

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn,

Hoàng Thúy Ngọc

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

86

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá song da báo (Plectropomus leopardus) ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn,

Nguyễn Văn Dũng và Ishibashi Norihisa

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

87

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá thia đồng tiền ba chấm (Dascyllus trimaculatus) vùng biển Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Trà và Nguyễn Thị Kim Anh

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

88

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá song da báo (Plectropomus leopardus) ở vùng biển Nha Trang- Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quý Bôn, Nguyễn Văn Dũng, Ishibashi Norihisa

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 445-453.

 

89

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá thia đồng tiền ba chấm (Dascyllus trimaculatus) ở vùng biển Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Trà, Nguyễn Thị Kim Anh

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 454-464.

 

90

 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học lên tỷ lệ sống và sinh trưởng của ấu trùng cá mú chấm cam (Epinephelus coioides) và cá chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phượng, Võ Thị Thu Em, Võ Đức Tình

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 577-588.

 

91

Nghiên cứu thức ăn cá song da báo (Plectropomus leopardus) giai đoạn cá bột đến cá giống.

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Võ Thị Thu Em

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 589-597.

 

92

Một số đặc điểm hình thái phân loại và đa dạng di truyền quần đàn cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775) tại vùng biển Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Bôn, Võ Đức Duy, Hoàng Thúy Ngọc, Mai Duy Minh

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 787-792.

 

93

Tình hình bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống các thủy sản nước lợ mặn.

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Bôn, Hoàng Thúy Ngọc

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 815-821.

 

94

Đánh giá khả năng sinh sản của đàn tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) thế hệ F1 có nguồn gốc từ Hawaii.

 

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phượng, Trương Thị Thủy

2009

 

Tuyển tập  các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 822-832.

 

95

Ứng dụng kỹ thuật di truyền phân tử mtDNA để đánh giá sự đa dạng di truyền quần thể cá song da báo (Plectropomus leopardus) phân bố ở vùng biển Việt Nam.

Nguyễn Văn Hùng và Đặng Thúy Bình

2010

Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Nha Trang.

 

 

96

 Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể cá song da báo (Plectropomus leopardus) ở vùng biển Việt Nam sử dụng chỉ thị phân tử cytochrom b của DNA ti thể (Cyt b mtDNA).

Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thúy Bình

2010

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, trường Đại học Nha Trang. Số 3/2010, tr. 100 – 108.

 

 

97

Kết quả bước đầu đánh giá tốc độ tăng trưởng của các tổ hợp lai giữa các dòng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) có nguồn gốc khác nhau

Nguyễn Hữu Hùng

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

98

Ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cua xanh (Scylla paramamosain) giai đoạn nuôi thương phẩm

Đinh Quang Huy,

Lại Văn Hùng

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học tại hội thảo toàn quốc về Nuôi trồng thuỷ sản của các nhà khoa học trẻ. NXB Nông nghiệp

 

99

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống mực nang.

 

Phan Thị Thương Huyền Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

100

Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình nuôi thâm canh ốc hương xuất khẩu

 

Phan Thi Thương Huyền

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

101

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản ngao móng tay (Solen grandis Dunker, 1862).

Phan Thị Thương Huyền

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

102

Thử nghiệm sản xuất giống ngao móng tay (Solen grandis Dunker, 1862)

Phan Thị Thương Huyền

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

103

Kết quả bước đầu nghiên cứu bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra trên ốc hương (Babilonia areolata Lamark, 1807) và đề xuất các biện pháp phòng trị.

 

Lê Lan Hương, Võ Văn Nha, Lê Văn Yến, Võ Thế Dũng,

2003

 

Tóm tắt báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc về Nuôi trồng Thủy sản 24-25/11/2003. Nxb.Nông nghiệp, Hà Nội. tr.97-98.  

 

104

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên sự  phát triển của quần thể tảo Nitzschia closterrium.

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 507-515.

 

105

Kết quả thu thập và nuôi sinh khối một số loài vi tảo biển làm thức ăn cho các đối tượng thủy sản.

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 499-506.

 

106

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên sự phát triển của 15  loài vi tảo biển

Nguyễn Thị Hương,

Lê Thị Thu Hương,

Hoàng Thị Châu Long, Nguyễn Thị Thanh Thùy

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

107

Hiện trạng trao đổi thông tin về kỹ thuật nuôi và dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng tại Khánh Hòa”.

 

Trần Thị Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Văn Tân, Nguyễn Hoàng Lan và Võ Văn Nha

2011

 

Tuyển tập các báo cáo tại hội nghị sinh viên và các nhà khoa học trẻ lần thứ I, Trường Đại học Nha Trang, tr. 449-454.

 

108

Ảnh hưởng của sự thay đổi hàm lượng protein trong thức ăn công nghiệp lên sinh trưởng của bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)

Nguyễn Minh Hường,

Lê Vịnh

2007

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ V, Nha Trang tháng 9/2007.

 

109

Thử nghiệm nuôi kết hợp cá mú với vẹm xanh, rong sụn và bào ngư tại Vũng Me, Nha Trang, Khánh Hòa

Nguyễn Hữu Khánh, Thái Ngọc Chiến

2005

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Đại học Thủy sản số 4, trang 35-38.

 

 

110

Kết quả thử nghiệm nuôi cá dìa (Siganus guttatus) kết hợp với cá nâu (Scatophagus argus) và cá đối (Mugil spp).

Nguyễn Hữu Khánh, Hồ Thị Bích Ngân, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Ngoan, Đặng Đình Dũng, Ngô Nguyên Đáng, Ngô Trung Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phước

2007

 

 

Bản tin Khoa học & Công nghệ (Sở Khoa học & Công nghệ Thừa Thiên Huế), số tháng 12/2007, trang 4-8.

111

Kết quả thử nghiệm xây dựng mô hình nuôi cá kình (Siganus oramin) kết hợp với cá nâu (Scatophagus argus) và cá đối (Mugil spp) ở đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (Thừa Thiên Huế).

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân,

Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Ngoan, Đặng Đình Dũng,

Ngô Nguyên Đáng,

Ngô Trung Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phước

 

2008

 

 

Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Thủy sản, số tháng 2/2008, trang 12-18.

112

Kết quả bước đầu về sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) quy mô nông hộ

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

113

Ảnh hưởng của mật độ, loại thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) nuôi trong bể

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2009

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 9/2009.

 

 

114

Thành phần loài, mật độ, đặc điểm phân bố của sao biển và cầu gai trong các rạn san hô ở vịnh Vân Phong-Bến Gỏi, tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Hữu Khánh

2009

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản số 02-03/2009, trường Đại học Nha Trang

 

 

115

Thực trạng bảo quản và quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản sau thu hoạch trên tàu khai thác xa bờ ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam.

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2011

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tập 9, số 5, trang 772-779.

 

 

116

Kích thích miễn dịch đặc hiệu ở các tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri đột biến gen chondroitinase.

Lê Thượng Khởi,

Võ Văn Nha,

Đặng Thị Hoàng Oanh

2013

Tạp chí khoa học, 25(2013). Trường Đại học Cần Thơ, tr. 214-222.  

 

 

117

Ảnh hưởng của độ mặn tới tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống ấu trùng sò huyết.

Lê Trung Kỳ,

La Xuân Thảo.

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

118

Nghiên cứu tạo hàu đa bội loài Crassostrea angulata (LAMARCK, 1819) bằng Cytochanlasin B.

Mai Duy Minh,

Nguyễn Thị Xuân Thu, Phùng Bảy

2014

Tạp chí NN & PTNT số 2/2014.

 

 

119

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng của cá tầm Acipenser baerii nuôi ở Lâm Đồng

Mai Duy Minh

 

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

120

Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hầu Bồ Đào Nha (Crassostrea angulata Lamarck, 1819).

 

Tôn Nữ Mỹ Nga, Phùng Bảy, Lê Thị Út Năm

2010

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 157, trang 38-44,

 

 

121

Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hầu Bồ Đào Nha (Crassostrea angulate Lamarck, 1819).

 

Tôn Nữ Mỹ Nga, Phùng Bảy, Lê Thị Út Năm

2010

Số 3, trang 51-59, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

 

 

122

Đặc điểm nguồn lươn giống và thử nghiệm nuôi hồi phục lươn giống tại Ba Tri, Bến Tre.

Hồ Thị Bích Ngân

2009

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, trường Đại học Nha Trang.

 

 

123

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ghẹ ba chấm Portunus  sanguinolentus và ghẹ Bimacula Charydis  bimaculata ở vùng biển Khánh Hòa.

Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Xuân Trường

2007

Tạp chí Thông tin khoa học & công nghệ, Bộ Thủy sản.

 

 

124

Ảnh hưởng của môi trường khác nhau lên sự phát triển của tảo trong nước khoáng

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Châu

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

125

Nuôi cấy tảo Spirulina platensis trong nguồn nước khoáng khác nhau.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Châu

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

126

Một số ký sinh trùng thường gặp ở cá mú (Epinephelus spp), cá chẽm (Lates calcarifer) và cá măng biển (Chanos chanos) bố mẹ nuôi tại Nha Trang – Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Nguyệt

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

127

Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất cải tiến thiết kế trại sản xuất tôm sú giống tại Nha Trang, Phan Rang

 

Võ Văn Nha

2000

 

Tuyển tập báo cáo khoa học toàn quốc về Nuôi trồng Thủy sản 29-30/9/1998, Bắc Ninh, tr. 303-311.

 

128

Biến động số lượng trùng tiêm mao (Ciliata) trong bể nuôi sinh khối luân trùng dòng nhỏ (Brachionus plicatilis Muller, 1786) bằng thức ăn men bánh mì có bổ sung dầu mực tại Nha Trang

Võ Văn Nha

2003

 

Tóm tắt báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc về Nuôi trồng Thủy sản 24-25/11/2003. Nxb.Nông nghiệp, Hà Nội. tr.144.

 

129

Hiện trạng bệnh ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus, Fabricius, 1798) nuôi lồng tại vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa.

Võ Văn Nha & Đỗ Thị Hòa

2003

Tạp chí Thủy sản, 11, tr. 22-24.

 

 

130

Kết quả bước đầu nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng tại vùng biển Sông Cầu-Phú Yên 

Võ Văn Nha

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 1984-2004, Nxb. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 487-493.

 

131

Ứng dụng kỹ thuật PCR (Polymerase chain reaction) trong chẩn đoán sớm bệnh virus đốm trắng (White spot sydrome virus - WSSV) ở tôm sú nuôi.

Võ Văn Nha,

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 1984-2004, Nxb. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 475-481.

 

132

Kết quả bước đầu nghiên cứu ký sinh trùng gây bệnh trên ốc hương thương phẩm (Babilonia areolata Lamark, 1807) tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

 

 

Võ Văn Nha

2004

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 3, Nha Trang, 11-12/09/2003, Nxb.Nông nghiệp, Tp.HCM, tr.229-232.

 

133

Hiện trạng nghề nuôi và bệnh tôm hùm tại Việt Nam - Hướng nghiên cứu tôm hùm trong tương lai.

Võ Văn Nha

2005

 

Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng KHCN trong nuôi trồng thuỷ sản, Nxb. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 615-626.

 

134

Ký sinh trùng trên tôm hùm bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng bị bệnh đỏ thân và đen mang ở vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa.

Võ Văn Nha

2006

Tạp chí Thủy sản, 1, tr. 33-36.

 

 

135

Nghiên cứu tác nhân vi khuẩn gây bệnh đỏ thân ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng tại Phú Yên, Khánh Hòa

Võ Văn Nha, Đỗ Thị Hòa

2006

Tạp chí khoa học-công nghệ thủy sản, 3-4, tr. 18-23.

 

 

136

Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh,

Võ Văn Nha

2006

(Sách) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

 

 

137

Xác định vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh đỏ thân ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus) bằng giải trình tự đoạn ADN thuộc gen 16S rARN của vi khuẩn.

 

Võ Văn Nha, Hà Thị Thu, Đinh Thương Vân

2006

Tạp chí Thủy sản, 10, tr. 28-30.

 

 

138

Tình hình nghiên cứu bệnh bào ngư trên thế giới và hướng nghiên cứu bệnh bào ngư ở Việt Nam

Võ Văn Nha

2007

 

Tuyển tập BC khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 4, Nha Trang, 5-6/09/2005, Nxb.Nông nghiệp, Hà Nội, tr.417-423.

 

139

Một số biện pháp phòng trị bệnh ở tôm hùm.

Võ Văn Nha

2008

(Sách) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

 

 

140

Nguồn lợi tôm hùm giống tại vùng biển tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa

Võ Văn Nha, Lê Quốc Phong, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Chi

2008

 

 

Bản tin Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, số 2/2008. tr.22-23. 

141

Mô hình ứng dụng các giải pháp tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng ngư dân và chính quyền địa phương nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi tôm hùm.

Võ Văn Nha, Nguyễn Thị Bích Ngọc

2008

 

Tuyển tập các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp 2008 các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Vụ KHCN-MT, Bộ NN&PTNT, tr. 245-250.

 

142

Nghiên cứu tác nhân nấm gây bệnh đen mang ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng tại Khánh Hòa

 

Võ Văn Nha

2009

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, số đặc biệt – 2009, tr.77-83.

 

 

143

Mô hình bổ sung nguồn ấu trùng tôm hùm ra môi trường tự nhiên có sự tham gia của công đồng.

 

Võ Văn Nha

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 2005-2009, Nxb. Nông nghiệp, Tp. HCM, tr. 63-70.   

 

144

Kết quả nghiên cứu bệnh đỏ thân do virus và bệnh đen mang do nấm gây ra trên tôm hùm bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng tại vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa và biện pháp phòng ngừa.

Võ Văn Nha

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 2005-2009, Nxb. Nông nghiệp, Tp. HCM, tr. 712-724.

 

145

Biến đổi số lượng tế bào máu của tôm hùm bông nuôi lồng bị bệnh sữa tại các tỉnh miền Trung.

Võ Văn Nha, Trần Thị Hương, Võ Thị Ngọc Trâm, Võ Hoàng Ánh và Nguyễn Thị Chi

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 2005-2009, Nxb. Nông nghiệp, Tp. HCM, tr. 725-730.   

 

146

Kết quả điều tra sử dụng thuốc kháng sinh điều trị bệnh đỏ thân và bệnh sữa trên tôm hùm nuôi lồng tại Sông Cầu (Phú Yên) và Vạn Ninh (Khánh Hòa).     

Võ Văn Nha, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Quang Huy và Võ Văn Tân,

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 2005-2009, Nxb. Nông nghiệp, Tp. HCM, tr. 731-738.

 

147

Đặc điểm sinh học và mức độ gây bệnh gan thận mủ của chủng Edwardsiella ictaluri hỏng (knocked out) gen purA trên cá tra thực nghiệm.

Võ Văn Nha,

Trần Thị Bích Thủy,

 Võ Hoàng Ánh

2012

Tạp chí công nghệ sinh học – Số 10(2)

 

 

148

Nuôi tôm hùm lồng – thực trạng và một số vấn đề đặt ra.

 

Võ Văn Nha

2014

 

 

Thông tin Thủy sản, số 3/2014, Tổng cục Thủy sản, tr. 16-17.

149

Một số vấn đề kỹ thuật nuôi và phương pháp sử dụng thuốc phòng trị bệnh tôm hùm nuôi lồng

Võ Văn Nha

2014

 

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp: Quản lý và phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Trung tâm khuyến nông quốc gia, tr.21-26.

 

150

Kết quả tạo dòng Edwardsiella ictaluri nhược độc dùng làm vắc xin phòng bệnh gan thận mủ cá tra bằng kỹ thuật đột biến gen

Võ Văn Nha

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

151

Một số ký sinh trùng ở cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790).

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Võ Thế Dũng,

Võ Thị Dung,

Glenn Allan Bristow,

Đỗ Thị Hòa

2010

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 6/2010, trang 59-63.

 

 

152

Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng trên cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) ở Việt Nam và thế giới

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

 

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

153

Nghiên cứu đặc điểm sinh học tôm càng sông và thăm dò khả năng sử dụng làm đối tượng nuôi thương phẩm tại Tây Nguyên.

 

Phan Đinh Phúc,

Phan Thị Lệ Anh,

Lý Ngọc Tuyên,

Nguyễn Thị Tư

2006

Tạp chí Thủy sản

 

 

154

Đánh giá mô hình đồng quản lý nghề cá hồ chứa Easoup và hồ Lắk, Đắk Lắk.

Phan Đinh Phúc, Lý Ngọc Tuyên, Lê Văn Diệu và Dương Tuấn Phương.

2009

 

Hội nghị khu vực Đồng quản lý nghề cá qui mô nhỏ tại Việt Nam, Đà Nẵng,

 

 

155

Hiệu quả thả giống theo các tỷ lệ ghép khác nhau tại một số hồ chứa cỡ nhỏ trên địa bàn tỉnh Daklak Việt Nam.

Trương Hà Phương, Phan Thương Huy

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004). NXB Nông Nghiệp, 2004. 575-599.

 

156

Tình trạng sử dụng phương tiện đánh bắt hủy diệt tại các thủy vực thử nghiệm mô hình đồng quản lý tại Daklak, Việt Nam.

Trương Hà Phương, Phan Thương Huy

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004). NXB Nông Nghiệp, 2004. 575-599.

 

157

Đánh giá đa dạng di truyền các quần đàn cá vược (Lates calcarifer) bằng chỉ thị microsatellies.

Trương Hà Phương,

Lê Văn Chí,

Nguyễn Văn Quý

Số 3+4/

2013

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn

 

 

158

Ảnh hưởng của mật độ và việc thay thế artemia bằng thức ăn công nghiệp trong ương nuôi ấu trùng cá vược (Lates calcarifer Bloch 1790)

Trương Hà Phương, Nguyễn Văn Dũng,

Nguyễn Khắc Đạt

Số 11/ 2013

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn

 

 

159

Ương cá vược (Lates calcarifer Bloch 1790) cỡ 2-3cm lên 5-6cm trong mương nổi

Trương Hà Phương,

Phạm Trường Giang

 

Số 12/

2013

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn

 

 

160

Đặc điểm hình thái ấu trùng cua hoàng đế Ranina ranina (Linnaeus, 1758) giai đoạn zoea.

Dương Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Thùy

 

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

161

Ô nhiễm chất hữu cơ trong trầm tích các vùng nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên năm 2012-2013

Đặng Hoàng Giang San,

Tô Đông Tịnh,

Đào Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bảo Trân

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

162

Đặc điểm sinh học sinh sản và quy trình sản xuất cua giống loài Sylla serrata var. paramamosain Estampador,1949

Nguyễn Cơ Thạch, Trương Quốc Thái, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Khà Văn Khô, Nguyễn Văn Phiên

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh, trang 227-266.

 

163

Kết quả thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo tôm tít (Harpiosquilla harpax De Haan, 1844)

Trương Quốc Thái, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2004-2009), Viện Nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

 

164

Kết quả nuôi phát dục cầu gai sọ dừa (Tripneustes grtilla, Linne 1758) trong bể xi măng và phương pháp kích thích cầu gai sinh sản

Hoàng Thị Thảo,

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

165

Ảnh hưởng của thức ăn lên sự phát triển của ấu trùng cầu gai sọ dừa (Tripneustes grtilla, Linne 1758) ở giai đoạn ấu trùng trôi nổi

Hoàng Thị Thảo,

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

166

Ảnh hưởng của độ mặn đến ấu trùng cầu gai sọ dừa (Tripneustes grtilla, Linne 1758) giai đoạn trôi nổi

Hoàng Thị Thảo,

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

2009

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

167

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống sò huyết Anadara granosa (Linnaeus, 1758)

La Xuân Thảo,

Nguyễn Thị Xuân Thu, Hứa Ngọc Phúc, Mai Duy Minh, Phan Đăng Hùng, Lê Trung Kỳ, Nguyễn Văn Nhâm

2004

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp Tp. HCM, tr. 348-364.

 

168

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có đặc tính Probiotic trong tạo chế phẩm nuôi tôm sú”.

 

Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Đăng Phúc Hải, Bùi Văn Đạt và Võ Văn Nha

2009

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 74 – 2009, tr.113-116.

 

 

169

Đặc điểm sinh hóa, độc lực và thành phần protein vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh lở loét ở cá chẽm (Lates calcarifer) nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa.

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hữu Dũng

2011

Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 20, trang 69-74.

 

 

170

Nghiên cứu sự phân bố và sinh lượng của sò huyết ở đầm Nha Phu – Khánh Hòa.

 

Nguyễn Thị Xuân Thu, Nguyễn Văn Hà

2001

 

Tuyển tập báo cáo KH “Biển Đông – 2000” (19 – 22/9/2000), NXB NN Tp. Hồ Chí Minh, pp.237 – 246, 2001.

 

171

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm ốc hương (Babylonia areolata, Link 1807).

Nguyễn Thị Xuân Thu, Hứa Ngọc Phúc,

Mai Duy Minh,

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Hùng,

Phan Đăng Hùng và

Kiều Tiến Yên

2004

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh

 

172

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi phát dục thành thục và kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho tôm sú ( Penaeus monodon Fabricius, 1798)

Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh

 

173

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi hải sâm ( Holothuria scabra) kết hợp trong ao nuôi tôm sú ( Penaeus monodon) nhằm cải thiện môi trường.

Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh

 

174

Tảo đơn bào – Cơ sở thức ăn của động vật thủy sản

 

Nguyễn Thị Xuân Thu,

Nguyễn Thị Bích Ngọc,

Nguyễn Thị Hương

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

175

Xây dựng mô hình và công nghệ nuôi ốc hương

Nguyễn Thị Xuân Thu, Hoàng Văn Duật, Phan Thị Thanh Huyền, Lê Thị Hòa

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp trang 381 – 414.

 

176

Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật nuôi thâm canh ốc hương

Nguyễn Thị Xuân Thu, Hoàng Văn Duật,

Nguyễn Văn Hà,

Phan Thị Thương Huyền, Lê Văn Yến

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp trang 366 – 381.

 

177

Cấu tạo hệ tiêu hóa, hoạt tính enzyme và hệ số tiêu hóa thức ăn của cá chình Anguilla marmorata

Nguyễn Chí Thuận, Nguyễn Huyền Trang, Hoàng Văn Duật

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

178

Đặc điểm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá mú chấm cam (Epinphelus coioides) nuôi thương phẩm tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hữu Dũng, Wergeland I. Heidrun

2009

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 684-693.

 

179

Đặc điểm của chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét trên cá mú chấm nâu (E. coioides) nuôi thương phẩm tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ, Nguyễn Hữu Dũng, Wergeland I. Heidrun

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 694-702.

 

180

Phát hiện ký sinh trùng và vi khuẩn ký sinh ở các mẫu cá thia đồng tiền ba chấm (Dascyllus trimaculatus) nuôi tại Nha Trang bị bệnh lồi mắt và lở loét

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ, Nguyễn Văn Hùng, Ninh Thị Thuý

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

181

Đặc điểm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá mú chấm cam (Epinphelus coioides) nuôi thương phẩm tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hữu Dũng, Heidrun I. Wergeland

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 684-693.

 

182

Phát hiện ký sinh trùng và vi khuẩn ký sinh ở cá thia đồng tiền (Dascyllus trimaculatus) nuôi ở Nha Trang bị bệnh lồi mắt và lở loét.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Hùng, Ninh Thị Thúy

2009

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 694-702.

 

183

Đáp ứng miễn dịch ở cá mú chấm cam Epinephelus coioides đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hữu Dũng, Wergeland I. Heidrun

2011

Tạp chí công nghệ sinh học, số 9(4B), trang 783-789.

 

 

183

Đặc điểm phát triển phôi và các giai đoạn biến thái của ấu trùng cua hoàng đế Ranina ranina.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Lê Quý Bôn

2012

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 24/2012, trang 79-85.

 

 

185

Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của ấu trùng cua hoàng đế Ranina ranina .

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Lê Quý Bôn

2012

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 6/2012 trang 68-73.

 

 

186

Thành phần protein và độc tính của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét trên cá mú chấm cam Epinephelus coioides nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hữu Dũng, Wergeland  I.Heidrun

2012

Tạp chí KHCN thủy sản. Đại học Nha Trang số 4/2012, trang 180-184.

 

 

187

Ảnh hưởng của beta-glucan đến hoạt tính thực bào và khả năng kháng vi khuẩn ở cá mú chấm cam Epinephelus coioides.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Hữu Dũng, Wergeland I. Heidrun

2012

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 23/2012, tr. 62-67.

 

 

188

Bước đầu đánh giá hiệu quả sản phẩm vaccine tam giá PISCIVAC trên cá chẽm (Lates calcarifer) và cá mú (Epinephelus coioides).

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Quế Chi, Trần Xuân Hạnh, Tô Thị Phấn, Phạm Hào Quang, Nguyễn Thiên Thu.

2012

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 2, trang 75-78.

 

 

189

Đặc điểm sinh học sinh sản cua hoàng đế (Ranina ranina Linnaeus, 1758) ở vùng biển Khánh Hòa.

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thị Thoa, Dương Thị Phượng, Nguyễn Văn Hùng

 

2014

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 5/2014, tr 77-85.

 

 

190

Một số đặc điểm sinh học sinh sản của tôm hùm bông (Panulirusornatus) ở vùng biển miền trung.”

 

Nguyễn Thị Bích Thúy

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh

 

191

Một số đặc điểm sinh học sinh sản của tôm hùm sỏi ( Panulirus stimpsoni – Holthuis,1963) ở vùng biển Quảng Bình- Quảng Trị)

Nguyễn Thi Bích Thúy

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh

 

192

Một số dẫn liệu về ảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên sự sinh trưởng của tôm con ( Juvennile) tôm hùm bông ( Panulirus ornatus)

Nguyễn Thị Bích Thúy

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh

 

193

Một số đặc điểm sinh học và công nghệ sản xuất giống ghẹ xanh Portunuspelagicus ( Linnaaeus, 1786).

Nguyễn Thị Bích Thúy

2004

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ Thủy sản (1984-2004). Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh

 

 

194

Đặc điểm biến thái của ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius 1798) ở pha đầu phyllosoma

trong điều kiện ương nuôi

 

Nguyễn Thị Bích Thúy, Lường Xuân Thủy,

Trịnh Thị Mai

Số 1/

2011

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn

 

 

195

Tìm hiểu khả năng gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) của chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri bị đột biến gen purA

Trần Thị Bích Thủy,

Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi,

Võ Hoàng Ánh và Võ Văn Nha

Số 3/

2012

Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản. Đại học Nha Trang, trang 163-168.

 

 

196

Thành phần loài cá bống trên sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi.

 

Võ Thị Ngọc Trâm, Hoàng Anh Tố Mai, Võ Văn Nha,

2012

 

 

Thông tin KH&CN, số 2/2012, Sở KH&CN Quảng Ngãi, tr. 5-9.

197

Đặc tính dinh dưỡng một số loài cá bống có giá trị kinh tế ở sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

Võ Thị Ngọc Trâm,

Võ Văn Nha

 

Số 3/

2013

Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản. Đại Học Nha Trang

 

 

198

Thử nghiệm sử dụng vaccine Norvax shrimp vibÒ trong nuôi tôm sú”.

 

Đào Văn Trí,

Võ Văn Nha,

Lê Minh Hải,

Trần Huỳnh Cường, Phạm Vũ Hải,

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 1984-2004, NXB. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 463-474.   

 

199

Hoạt động khuyến ngư về khai thác hải sản, những khó khăn và định hướng phát triển.

Nguyễn Xuân Trường

2007

Tạp chí Thông tin khoa học & công nghệ, Bộ Thủy sản.

 

 

200

Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về nguồn lợi Hải sâm ở vùng biển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Trường, Vũ Đình Đáp, Nguyễn Văn Giang

2008

 

 

Bản tin Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.

201

Xác định vùng cấm đánh bắt lưu vực sông Srêpôk tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Lý Ngọc Tuyên,

Phan Đinh Phúc,

 Lê Văn Diệu,

 Phan Thị Lệ Anh, Dương Tuấn Phương, Phạm Thanh Nghĩa,

Ngô Xuân Chiến,

Hoàng Anh Quy.

 

2011.

 

 

Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long 2011, Trang 418-427

 

202

Đánh giá vai trò của giới trong nghề nuôi thủy sản ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam.

Đào Mộng Uyển,

Phan Đinh Phúc,

Vũ Thị Lê và

Trần Tấn Tiến

2009

 

Tuyển tập các công trình NCKHCN Thủy sản (2005 – 2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III trang 71-80.

 

203

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thử nghiệm sản xuất thức ăn nuôi ghẹ xanh thương phẩm (Portunus pelagicus)

Lê Vịnh và CTV

2004

 

Hội thảo SUMA

 

204

Đặc điểm dinh dưỡng của ốc Hương (Babylonia areolata) với một số thức ăn tươi

Lê Vịnh và CTV

8/

2004

Tạp chí Thủy sản

 

 

205

So sánh thành phần dinh dưỡng của bào ngư vành tai (Haliotis asinina)

Lê Vịnh và CTV

2006

 

Hội đồng khoa học tư nhiên, ngành Khoa học sự sống-Bộ KHCN- NXB KHKT

 

206

Nghiên cứu độ tiêu hóa biểu kiến của một số nguyên liệu trong thức ăn cua xanh (Scylla paramamosaine)

Lê Vịnh,

Vũ Anh Tuấn

2007

 

Hội nghị KH&CN Nông nghiệp 2006-2007.

 

207

Nghiên cứu hoạt tính một số enzyme trong hệ tiêu hóa của ốc hương (Babylonia areolata)

Lê Vịnh, Ngô thị Kim

2007

 

Tuyển tập BCKH Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ tư – NXB Nông nghiệp tr. 370-373

 

208

Enzyme tiêu hóa ở bào ngư bầu dục (Haliotis ovina Gmelin, 1791

Lê Vịnh, Ngô thị Kim

2007

 

Tuyển tập BCKH Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ tư - NXB Nông nghiệp tr. 403-407

 

209

Ảnh hưởng của sự thay đổi hàm lượng protein trong thức ăn công nghiệp lên sinh trưởng của bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)

Le Vinh và CTV

2008

 

Tuyển tập BCKH Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ năm – NXB Nông nghiệp tr. 251-256

 

210

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương và một số kết quả ứng dụng

Lê Vịnh và CTV

2009

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

211

Ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau trong thức ăn lên sinh trưởng của cua bùn ( Scylla paramamosaine)

Lê Vịnh và Nguyễn Minh Hường

2009

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

212

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và bước đầu thử nghiệm sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi ốc hương thương phẩm (Babylonia areolata)

Lê Vịnh,

Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Minh Hường

2009

 

Tuyển tập các công trình NCKH công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 619-629

 

213

Nghiên cứu ảnh hưởng của các hàm lượng protein trong thức ăn đến sinh trưởng của hải sâm cát (Holothuria scabra) từ cỡ giống 2 gram đến 20 gram/cá thể

Lê Vịnh,

Nguyễn Minh Hường,

Trần Thị Bích Thủy

4/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số Chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

214

Nghiên cứu thử nghiệm bảo quản tinh nang tôm he nhằm phụ vụ cho sản xuất giống nhân tạo

Nguyễn Thành Vũ,

Tạ Khắc Thường,

Phạm Thị Anh

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

214

 

Tổng cộng

 

Tạp chí: 83

Tuyển tập: 117

Bản tin: 14

RIA3

Đối tác