V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch"

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch".

TB TS thạc sĩ QT kinh doanh và DL (Pháp ngữ) 2018.pdf
Phòng Khoa học, HTQT và ĐT

Đối tác