XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHCN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2019

Quyết định số 67/BNN-KHCN ngày 04 tháng 01 năm 2018 về việc xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019.

Xem chi tiết thông báo tại đây
RIA3

Đối tác