Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Dinh dưỡng thủy sản; Sinh thái sinh lý động vật thủy sản
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: bichngoc@ria3.vn
Điện thoại: +84 583834393/+84 963277268


Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: thanhnhon@ria3.vn


Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Hồ Thị Hà
Học vị: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: hothiha@ria3.vnNhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Nguyễn Thị Lê Hằng
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
Vị trí công tác: Chuyên viên
Email: lehang@ria3.vn

 

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Võ Thị Hồng Phượng
Học vị: Thạc sĩ khoa học
Chuyên ngành: Sinh học phân tử
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: phuongthvo@ria3.vn

 
RIA3

Đối tác