Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Dinh dưỡng thủy sản; Sinh thái sinh lý động vật thủy sản
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: bichngoc@ria3.vn
Điện thoại: +84 583834393/+84 963277268


Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Email: thanhnhon@ria3.vnHọ tên: Hồ Thị Hà

Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Vị trí công tác: Chuyên viên
Email: hothiha@ria3.vnNhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Nguyễn Thị Lê Hằng
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
Vị trí công tác: Chuyên viên
Email: lehang@ria3.vn

 
RIA3

Đối tác