Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính

15/03/2016

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng Kế hoạch, Tài chính Chi tiết

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế hoạch, Tài chính

15/03/2016

Có chức năng quản lý, triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện. Chi tiết

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

30/03/2016

Thông tin cá nhân viên chức và lao động Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo. Chi tiết

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

30/03/2016

Có chức năng quản lý, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, tư vấn và dịch vụ của Viện. Chi tiết

Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

20/03/2016

Là đơn vị đại diện về hành chính của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tham gia các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu, tư vấn giúp... Chi tiết

Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

20/03/2016

Thông tin cá nhân cán bộ, viên chức và lao động Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên Chi tiết


Đối tác