NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

07/06/2016

Thông tin cá nhân cán bộ phòng Sinh học thực nghiệm Chi tiết

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Sinh học thực nghiệm

13/06/2016

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản. Chi tiết

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN

04/05/2016

Thông tin nhân sự Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản Chi tiết

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản

05/05/2016

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và vắc xin thủy sản. Chi tiết


Đối tác