Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

29/02/2016

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn lĩnh vực khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Chi tiết

Nhân sự Phòng Công nghệ chế biến thủy sản

19/06/2020

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng Công nghệ chế biến thủy sản Chi tiết

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

07/06/2016

Thông tin cá nhân cán bộ phòng Sinh học thực nghiệm Chi tiết

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN

04/05/2016

Thông tin nhân sự Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản Chi tiết


Đối tác